Om mig

Tomas Wikström Arkitekt, Tekn Dr, Professor

Födelseår: 1949

 

Mobil: 0708 175582

E-post: tomas.wikstrom@ymail.com

 

Från den 1 juli 2010 är jag gästprofessor vid Urbana studier, Malmö högskola. Innan dess var jag verksam som forskare och lärare vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet. Min huvudsakliga uppgift på Malmö högskola har varit att utveckla forskarutbildningen. Jag medverkade i den arbetsgrupp som utarbetade ansökan om det nya området Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) i samarbete mellan Urbana studier och IMER/GPS. I maj 2012 beslutade Högskoleverket att Malmö högskola får utfärda examen på forskarnivå inom området MUSA. Till uppgiften hör också utveckling av doktorandkurser.

Under senare år innefattade min undervisning vid Lunds universitet kursen Teorier om arkitektur, projektet Arkitektur och kultur, samt handledning av examensarbetare och doktorander. På Malmö högskola leder jag våren 2013 tillsammans med Björn Fryklund introduktionskursen för 9 nyantagna MUSA-doktorander. Därutöver föreläser jag och handleder examensarbetare.

Medan min tidiga forskning främst handlade om praktiska och planeringsrelevanta frågor på bostadsförnyelsens område har mitt senare arbete rört en teoretisk diskussion om rum, plats, offentlighet, lokala sammanhang, vardagsliv, virtualitet etc. Mitt teoretiska arbete är emellertid alltid grundat i forskningsaktiviteter som gäller vardagliga upplevelser av arbete och hem, i relation till arkitektur och nya media. Forskningsprojekt som Arbetsplats hemma och Design@Work är goda exempel på sådan forskning.

På senare tid har min forskning i högre grad handlat om offentliga rum som man finner dem i den "traditionella" staden men också i det "nya", ofta glesa och utspridda stadslandskapet. Jag intresserar mig bl a för mobilitet i alla dess former som förutsättning för det urbana offentliga livet. Särskilt gäller det den frihetsgrad som människor taktiskt kan utnyttja även i strängt ordnade rumsliga strukturer — med genvägar som det främsta exemplet.

Två nyligen avslutade forskningsprojekt har inspirerat till denna utveckling: Agora — Cities for People och Det offentliga rummets gränsöverskridande potential i den segregerade staden.

För tillfället arbetar jag med projektet Den responsiva staden (se även konferensbidrag) och med uppslag som handlar om mobila gemenskaper i det offentliga rummet.

 

Publikationer