Tomas Wikström: forskare, lärare, föreläsare

 

 

    Om mig

Tomas Wikström (foto 2007 Cathy Tuttle)

Mitt intresseområde innefattar det offentliga rummet, stadsbyggande och arkitektur, vardagsliv i staden, nya media i det urbana rummet och interaktionen mellan människor och urban miljö — städer, arkitektur och vardagsliv

 

FORSKNING          UNDERVISNING         FÖRELÄSNINGAR

 

Grantorp, bostadsområde i Flemingsberg 2004

 

FORSKNING, UTREDNING, UTVECKLINGSARBETE

Min verksamhet på detta område innefattar studier av stadens och det urbana landskapets miljöer med avseende på deras topologi, produktion, utformning och användning — ur ett brett brukar/producentperspektiv.


Forskning:

Mobiliteter och mötesplatser i det urbana landskapet (MobiScape)

 

Våra liv präglas alltmer av förflyttningar mellan en uppsättning utsprida och inte kontinuerligt sammanlänkade platser. Var och en av oss förfogar över en egen platsvärld, där vi delar var plats med ett större eller mindre antal människor men samtliga platser med få eller ingen. Det här är närmast motsatsen till hur det är i traditionella lokalsamhällen, där de flesta platser är kända av och regelbundet besöks av en majoritet av invånarna.

 

Hofors, centrum — ett lokalsamhälle? (2006)

Vilka platser är då viktiga i människors utspridda platsvärldar? På vilka sätt och med vilka medel är dessa platser — specifika för var och en — kommunicerade till och delade av andra? Hur formas gemensamma upplevelser i sådana individuella sammanhang (shopping med familjen, rekreation, turism)? Hur medverkar interaktiva media till sådana sammankopplingar (moiltelefonen, sociala media)?

Projektet finansierades av FORMAS och VR

 

Kupolen - shoppingcenter i Borlänge (2008)

 

Den responsiva staden. Vardagstaktiker som kreativ arkitekturkritik

 

I en tid när stadslivet och det offentliga rummet tycks gå mot en renässans är det nödvändigt att undersöka nya förhållningssätt och ompröva rådande föreställningar om staden.

Det finns en diskrepans som blivit alltmer uppenbar mellan människors förväntningar på rika och aktiva relationer till urbana miljöer och den ibland anslående frånvaron av gensvar från den materiella omgivningen, inte minst i nybyggda miljöer. En fråga är då under vilka förutsättningar och på vilka sätt som arkitekturen och stadsrummet kan ingår i relationer kännetecknade av social responsivitet. Lika viktig är frågan vilka egenskaper som hindrar ett sådant samspel mellan människorna och det byggda.  

 

 

Installation, rue Marx Dormoy, Paris 2005

Ramen för forskningsprojektet är det offentliga rummet — i den vida betydelse som ingår i definitionen av public domain som: ”those places where an exchange between different social groups is possible and also actually occurs.”  Men fokus finns främst utanför den täta kvartersstaden. Det är i ”den reellt existerande staden”, dvs i det glesare urbana landskapet som de största utmaningarna och den starkaste förändringspotentialen finns.

 

Chatillon, Rue de Paris,  2009-10-10, kl 22:47

 

UNDERVISNING

Min undervisning innefattar:

 • föreläsningar på högskolenivå och i offentliga sammanhang
 • kurser på universitet och högskolor
 • handledare, examinator och kritiker av examensarbeten
 • handledning av doktorander

Parkgatan Forever. Diploma work 2009 by Sara Andersson.

 

FÖRELÄSNINGAR

Jag föreläser på universitet och högskola och i olika offentliga sammanhang. Några aktuella exempel:

 • Att skriva på stadens hud. Om kulturarvet från igår natt.
 • Den responsiva staden
 • Plats och identitet i modernismens urbana landskap
 • Offentlig domän i modernismens urbana landskap — Flemingsberg i stockholmsregionen.
 • Vad gör bygd till stad? Till fots i modernismens urbana landskap.

Vad gör bygd till stad? Haninge station 2009.

 • Restyror och gränsöverskridande rumsliga praktiker
 • Platser, barriärer och förflyttningstaktiker
 • Trajektorier och platser i det nya stadslandskapet
 • Mobilen och staden. Verkliga och virtuella mobiliteter i det urbana landskapet.

Paris 2009: Bum-proof design