Den responsiva staden

Den responsiva staden handlar om den ökande diskrepansen mellan människors förväntningar på ett aktivt förhållande till stadsrummet och den påfallande bristen på respons från många av de miljöer som byggs idag. Johan Asplunds begrepp social responsivitet är vägledande för en studie som behandlar samspelet mellan människor och stadsmiljö. Vad stödjer och vad motverkar interaktionen i/med stadsrummet?

Idag pågår en dispyt om stadsrummet mellan olika aktörer som vill kontrollera eller påverka dess innehåll. Stadsrummets estetik är en fråga där åsikterna går vitt isär och ofta kan hänföras till skillnader i klass och politisk uppfattning. När städer i global konkurrens ska marknadsföras som attraktiva och kreativa ställs motsättningarna på sin spets. Det visar sig inte minst i kontroverser om gatukonst. I min artikel vill jag dock vidga perspektivet till den större frågan hur människor kan göra avtryck i och påverka de miljöer som är gemensamma. Begreppet social responsivitet har jag lånat från socialantropologen Johan Asplund. Jag tillämpar det här med avseende på socialt samspel som förmedlas genom stadens materialitet. Med utgångspunkt i tre exempel försöker jag ringa in några av den urbana responsivitetens förutsättningar och möjligheter. Jag poängterar användarnas deltagande — eller produktion — som delvis osynlig förutsättning för stadens offentliga rum. Artikeln utmynnar i några reflektioner kring nya responsiva stadsrum, platser som alla stadens invånare kan medverka till att forma och ge uttryck.

 

Som ett av exemplen tar jag upp ett nytt köpcentrum i Malmö: Entré Malmö. Ingen stadsmiljö kan vara helt utan responsivitet, men Entré är ett fall där användarnas handlingsmöjligheter är påfallade begränsade. Längre fram i texten ska jag utveckla mina erfarenheter av och tankar om Entré Malmö och diskutera på vilka sätt denna miljö responderar — eller inte responderar — på sina besökare.

 

Entré Malmö från norr: Det som skulle vara välkomnande ser ut som en avvisande mur...

... som dock blir lite mer färgglad och genomskinlig på kvällen!